Religious Priests

Religious Priests

No
Patron
Name
Born
Ordained Priest
Congregation
Community
Deanery
1 Francis X. Nguyễn Tiến Dưng 1970 2005 A.A. Fatima Thủ Đức
2 Peter Phạm Văn Dương 1973 2012 A.A. Mông Triệu convent  Gia Định
3 Paul Nguyễn Văn Hưng 1972 2009 A.A. Fatima Thủ Đức
4 Jean Claude Erhart 1964 2010 A.A.    Fatima Thủ Đức
5 Peter Nguyễn Văn Hiệu 1981 2015 A.A. Mông Triệu convent  Gia Định
6 Francis X. Phạm Văn Huân 1980 2016 A.A. Bác Ái XH Hóc Môn
7 Joachim Lê Văn Chiến 1976 2008 CM Vincent Tân Sơn Nhì
8 Joseph Vũ Quốc Hội 1956 2002 CM Nguyễn Kiệm Phú Nhuận
9 Paul Nguyễn Quang Thanh 1972 2005 CM Nguyễn Kiệm Phú Nhuận
10 Peter Trần Văn Minh 1966 2004 CM Vincent Tân Sơn Nhì
11 Joseph Trần Văn Trung 1970 2004 CM Vincent Tân Sơn Nhì
12 Peter Phan Văn Đạt 1972 2014 CMF Sallent Chí Hoà
13 John B. Trần Anh Vũ 1975 2018 CMF Sallent Chí Hoà
14 Gabriel Hoàng Thái Sơn 1979 2015 CMF Claret Thủ Thiêm
15 John Nguyễn Văn Hải 1978 2019 CMF Claret Thủ Thiêm
16 Peter Nguyễn Đức Hiển 1979 2017 CMF Claret Thủ Thiêm
17 Joseph Ngô Văn Lăng 1979 2017 CMF Claret Thủ Thiêm
18 Joseph Trịnh Minh Diên 1978 2017 CP Passion convent Thủ Đức
19 Paul Nguyễn Xuân Vương 1988 2019 CP Passion convent Thủ Đức
20 Joseph Nguyễn Ngọc Tuấn 1986 2017 CP Passion convent Thủ Đức
21 John B. Trịnh Công Tuệ 1982 2017 CP Passion convent Thủ Đức
22 John Vianney Nguyễn Hữu Lợi 1961 2015 CPpS Hoà Hưng Phú Thọ
23 Joseph Trương Diễn 1955 1997 CPpS Bình Triệu Thủ Đức
24 Peter Hoàng Minh Tâm 1967 2017 CPpS Bình Triệu Thủ Đức
25 Joseph Vũ Minh Trực 1970 2015 CPpS Hoà Hưng Phú Thọ
26 Francis S. Trần Tuấn Anh 1963 2008 CRM Redemptorist’s Mother Thủ Đức
27 Matthias Vũ Hoài Ân 1975 2017 CRM Redemptorist’s Mother Thủ Đức
28 Paul Ngô Văn Bạo 1968 2011 CRM Redemptorist’s Mother Thủ Đức
29 Paul Lương Quý Bình 1968 2011 CRM Redemptorist’s Mother Thủ Đức
30 Martin Phạm Công Bình 1962 2008 CRM Regina Hóc Môn
31 Robert Phạm Văn Bình 1962 2013 CRM Redemptorist’s Mother Thủ Đức
32 Maximilian K. Hoàng Duy Bổn 1959 2010 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
33 Alphonsus Đặng Ngọc Châu 1963 2018 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
34 Paul Hoàng Minh Châu 1964 2010 CRM Tam Hà Thủ Đức
35 John  Nguyễn Chí 1964 2013 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
36 Hilary Phạm Ngọc Chính 1973 2010 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
37 John Vianney Phạm Mạnh Cương 1967 2008 CRM Bình Lợi Gia Định
38 Paul Lê Huy Cường 1976 2016 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
39 Bernard Vũ Cao Cường 1958 2010 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
40 Michael Thân Văn Duy 1969 2010 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
41 Pius X Nguyễn Quang Đán 1947 1983 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
42 Dominic Đoàn Quốc Đình 1967 2012 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
43 Martin Thịnh Hoàng Văn Đình 1964 2018 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
44 Jerome Nguyễn Văn Định   1961 2003 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
45 Robert Vũ Quốc Định  1958 2003 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
46 John Lê Hữu Đức 1981 2018 CRM Student's hostel Tân Sơn Nhì
47 Francis Ass. Hoàng Trọng Hà 1956 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
48 Francis S. Nguyễn Khánh Hà 1962 2011 CRM Xóm Chiếu Xóm Chiếu
49 Benedict Phạm Đức Hảo 1981 2017 CRM Lộc Hưng Chí Hoà
50 Philip Nguyễn Thái Hiệp 1966 2008 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
51 Luke Trần Văn Hoà 1965 2009 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
52 Barnabas Nguyễn Ngọc Huân 1975 2017 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
53 Benedict Nguyễn Viết Huân 1950 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
54 Vincent Nguyễn Đức Hùng 1981 2017 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
55 Dominic Nguyễn Mạnh Hùng 1974 2014 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
56 Jean-Baptiste de Lasalle Nguyễn Quốc Huy 1983 2019 CRM Bình Lợi Parish Gia Định
57 Jean-Baptiste de Lasalle Đặng Quốc Hưng  1966 2010 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
58 Bonaventure Trần Văn Hưng 1958 2002 CRM Nghĩa Hoà Chí Hoà
59 Vincent Mai Đức Hữu 1957 2009 CRM Nhân Hoà Tân Sơn Nhì
60 Joachim Lại Phúc Khả 1976 2016 CRM Tử Đình Thủ Đức
61 Peter Trần Minh Khải 1962 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
62 Emmanuel Vũ Hồng Khanh 1968 2007 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
63 Andrew M. Đinh Văn Khương 1974 2014 CRM Nhân Hoà Thủ Đức
64 Ignatius of Ant. Trần Anh Kiệt 1965 2009 CRM Lộc Hưng Chí Hoà
65 Matthias Phan Anh Linh 1965 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
66 Paul Tống Thanh Minh 1973 2017 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
67 Joseph Phan Văn Nam 1953 1989 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
68 Peter  Vũ Duy Nghiệp 1976 2014 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
69 Joseph Viên Nguyễn Bính Ngọ 1966 2014 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
70 Joseph Lương Đức Nguyện 1969 2008 CRM Bình An Bình An
71 Peter Phạm Đức Nhật 1972 2018 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
72 Aloysius Gonzaga Phạm Y Phan 1979 2017 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
78 Ambrose Ng Năng Thanh Phong 1974 2017 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
79 Francis of Ass. Đinh Hồng Phúc 1976 2015 CRM Thuận Phát Xóm Chiếu
80 Peter Vũ Hoài Vĩnh Phúc 1980 2015 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
81 Joseph Phạm Thành Phương 1967 2016 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
82 John Bosco Phạm Văn Phương 1966 2010 CRM Châu Bình Chí Hoà
83 Matthew Nguyễn Thanh Quang 1970 2017 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
84 Dominic Mậu Tô Đình Quang 1964 2017 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
85 Joseph Phạm Văn Sổ 1967 2014 CRM Lộc Hưng Chí Hòa
86 Alphonsus  Nguyễn Văn Tâm 1967 2014 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
87 Raymond Trần Văn Tâm 1949 2002 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
88 Luke Trần Kim Tân 1975 2016 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
89 Michael Phạm Văn Thái 1971 2014 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
90 Aloysius Gonzaga Nguyễn Ngọc Thanh 1962 2007 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
91 Stephen Phạm Thân Thiết 1948 2001 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
92 Bonaventure  Phạm Đức Thịnh 1962 2016                                    CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
93 James Nguyễn Văn Thuận 1963 2007 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
94 Ignatius Phạm Huy Thuỷ 1958 2011 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
95 Leo M. Đào Dũng Tiến 1963 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
96 Luke Nguyễn Phương Tiệp 1960 2009 CRM Presentation of Mary convent Thủ Đức
97 Nicolas Nguyễn Tính 1969 2014 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
98 Dominic Lê Văn Tri 1963 2009 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
99 Maximilian K. Phạm Minh Trí 1958 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
100 Joachim Võ Trọng 1970 2018 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
101 Matthias Phạm Hữu Trung 1958 2012 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
102 Vincent Yến Lê Trung Trực 1961 2015 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
103 Augustin Phan Anh Tuấn 1961 2007 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
104 Joseph Trần Quang Tuần 1961 2012 CRM Redemptorist’s  Mother Thủ Đức
105 St. Albert convent Phạm Khánh Chánh 1964 1995 CRSV Hóc Môn Hóc Môn
106 Vincent Nguyễn Văn Định 1954 1997 CS Bình Chiểu Thủ Đức
107 Joseph Trần Thiện Nguyễn 1984 2016 CS Bình Chiểu Thủ Đức
108 Joachim Trần Đình Thông 1985 2018 CS Bình Chiểu Thủ Đức
109 Joseph  Nguyễn Tiến Khiên 1975 2020 CS Bình Chiểu Thủ Đức
110 Peter Nguyễn Thái Công 1973 2008 CSC Sacred Heart convent Hóc Môn
111 Joseph Ngô Văn Định 1977 2012 CSC Thị Nghè Gia Định
112 Peter Nguyễn Đình Phúc 1984 2019 CSC Sacred Heart convent Hóc Môn
113 Peter Vũ Văn Vượng 1982 2017 CSC Thị Nghè Gia Định
114 Peter Nguyễn Mạnh Hải 1982 2018 CSJB Phú Lâm Sài Gòn-Chợ Quán
115 Joseph Trần Ngọc Hồng Kiệt 1985 2018 CSJB Novitiate Bình An
116 John B. Nguyễn Hồng Phúc 1977 2013 CSJB Phú Lâm Sài Gòn-Chợ Quán
117 Paul Đặng Minh Quang 1977 2017 CSJB Phú Lâm Sài Gòn-Chợ Quán
118 Peter Nguyễn Thái Của 1985 2021 CSSp Hợp An Xóm Mới
119 Paul Lương Gia Đức 1964 2005 CSSp Hợp An Xóm Mới
120 Frederic Trần Sỹ Hòa 1974 2005 CSSp Bắc Dũng Xóm Mới
121 Joseph Nguyễn Thiện Lãm 1966 2006 CSSp Bến Hải Gò Vấp
122 Joseph Trần Công Sinh 1975 2021 CSsR Bắc Dũng Xóm Mới
123 Joseph Phạm Văn Bảo 1953 1994 CSsR Sài Gòn Tân Định
124 John B. Hoàng Xô Băng 1972 2004 CSsR Sài Gòn Tân Định
125 Joseph  Nguyễn Ngọc Bích 1952 1990 CSsR Sài Gòn Tân Định
126 John B. Nguyễn Thanh Bích 1952 1997 CSsR Sài Gòn Tân Định
127 Joachim Lê Văn Chinh 1972 2007 CSsR   Đồng Hoà Xóm Chiếu
128 Joseph Chu Đình Chuyển 1941 1996 CSsR Sài Gòn Tân Định
129 Paul Nguyễn Văn Công 1969 2005 CSsR Mai Thôn Gia Định
130 Anthony Nguyễn Văn Dũng 1976 2008 CSsR Mai Thôn Gia Định
131 Paul Trần Hữu Dũng 1954 1994 CSsR Sài Gòn Tân Định
132 Joseph Bá Văn Đạt 1979 2017 CSsR Sài Gòn Tân Định
133 Joseph Phạm Kim Điệp 1946 1975 CSsR Retired Tân Định
134 Joseph Quách Minh Đức 1984 2020 CSsR Mai Thôn Gia Định
135 Joseph Nguyễn Văn Giàu 1977 2017 CSsR Cần Giờ  Xóm Chiếu
136 John B. Lê Thanh Hải 1975 2013 CSsR Sài Gòn Tân Định
137 Joseph Nguyễn Duy Hải 1983 2017 CSsR Sài Gòn Tân Định
138 Joseph Nguyễn Thể Hiện 1970 2000 CSsR Sài Gòn Tân Định
139 Francis of Ass. Nguyễn Đức Hoàn 1971 2013 CSsR Mai Thôn Gia Định
140 Thomas Cao Minh Hội 1979 2017 CSsR Cần Giờ Xóm Chiếu
141 Joseph Trần Văn Hội 1948 1990 CSsR Đồng Hoà Xóm Chiếu
142 Thomas Trần Quốc Hùng 1947 1976 CSsR Sài Gòn Tân Định
143 Alphongsus Trần Ngọc Hướng 1979 2011 CSsR Our Lady of Perpetual Help parish Tân Định
144 Joseph Lê Chiếu Khắp 1946 1997 CSsR Cần Giờ Xóm Chiếu
145 Michael Phạm Gia Lâm 1978 2012 CSsR Sài Gòn Tân Định
146 Thomas Phạm Huy Lãm  1933 1960 CSsR Sài Gòn Tân Định
147 Peter Đinh Ngọc Lâm 1961 1996 CSsR Our Lady of Perpetual Help parish Gia Định
148 Paul Lê Xuân Lộc 1976 2008 CSsR Sài Gòn Tân Định
149 Joseph Nguyễn Văn Lộc 1943 1972 CSsR Sài Gòn Tân Định
150 Thomas A. Phạm Phú Lộc 1970 2002 CSsR Our Lady of Perpetual Help parish Tân Định
151 Joseph Ngô Tấn Lực 1948 2001 CSsR Retired Tân Định
152 Joachim Nguyễn Đức Mầng 1950 1993 CSsR Mai Thôn Tân Định
153 John Ng Ngọc Nam Phong 1970 2005 CSsR Our Lady of Perpetual Help parish Tân Định
154 Joachim Hà Ngọc Phú 1973 2004 CSsR Sài Gòn Tân Định
155 Joseph Hoàng Phúc 1955 1995 CSsR Retired Tân Định
156 John B. Lê Đình Phương 1963 1997 CSsR Sài Gòn Tân Định
157 Joseph Nguyễn Hồng Phước 1970 2005 CSsR Our Lady of Perpetual Help parish Tân Định
158 John B. Nguyễn Minh Phương 1967 2004 CSsR Sài Gòn Tân Định
159 Paul Trần Văn Quang 1945 1976 CSsR Retired Tân Định
160 Vincent Phạm Cao Quý 1977 2010 CSsR Sài Gòn Tân Định
161 Joseph Phạm Cao Thanh Sơn 1965 2001 CSsR Our Lady of Perpetual Help parish Tân Định
162 Thomas  Trương Đình Sơn 1959 2003 CSsR Sài Gòn Tân Định
163 Joseph Hồ Đắc Tâm 1961 2000 CSsR Cần Giờ Xóm Chiếu
164 Peter Nguyễn Thành Tâm 1941 1970 CSsR Sài Gòn Tân Định
165 Anthony Lê Ngọc Thanh 1969 2005 CSsR Sài Gòn Tân Định
166 Vincent Phạm Trung Thành 1955 1990 CSsR Retired Tân Định
167 Dominic Nguyễn Đức Thông 1957 1993 CSsR Sài Gòn Tân Định
168 Paul Nguyễn Hữu Thuận 1976 2008 CSsR Sài Gòn Tân Định
169 Alphonsus Phạm Gia Thuỵ 1934 1962 CSsR Sài Gòn Tân Định
170 Stanislas Lê Vĩnh Thuỷ 1944 1976 CSsR Retired Tân Định
171 Joseph  Nguyễn Quốc Toản 1979 2011 CSsR Sài Gòn Tân Định
172 Dominic Trần Thiện Thanh Trà 1978 2013 CSsR Sài Gòn Tân Định
173 Joseph Vũ Đức Triệu 1972 2006 CSsR Cần Giờ Xóm Chiếu
174 Peter Hoàng Minh Tuấn 1931 1957 CSsR Retired Tân Định
175 Martin Vũ Đồng Tùng 1977 2010 CSsR Sài Gòn Tân Định
176 Joseph Đỗ Đình Tư 1972 2005 CSsR Mai Thôn Gia Định
177 Hilary Nguyễn Gia Tước 1937 1964 CSsR Retired Tân Định
178 Anthony Trần Ứng Tường 1941 1974 CSsR Retired Tân Định
179 Michael Ngô Đình Vãn 1952 2000 CSsR Sài Gòn Tân Định
180 Paul Lưu Quang Bảo Vinh 1972 2001 CSsR Sài Gòn Tân Định
181 Joseph Trương Hoàng Vũ 1977 2010 CSsR Cần Giờ Xóm Chiếu
182 Joseph Nguyễn Văn Vượng 1983 2014 CSsR Mai Thôn Gia Định
183 Joseph Nguyễn Trường Xuân 1953 1995 CSsR Sài Gòn Tân Định
184 John B. Trần Hữu Hạnh 1959 2008 FSF Hiệp Bình Phước Thủ Đức
185 Joseph Đỗ Duy Châu 1960 2006 FVP Bình Triệu Thủ Đức
186 Rene Marie Lang 1934   FVP Bình Triệu Thủ Đức
187 Joseph Nguyễn Quang Tuyến 1977 2012 FVP Hoà Hưng Phú Thọ
188 Peter Nguyễn Văn Đang 1974 2012 ICM ICM Bình Triệu Thủ Đức
189 Paul Vũ Hoàng Bảo Sơn 1982 2020 ICM ICM Lê Văn Sỹ Thủ Đức
190 Dominic Đỗ Ngọc Hoàng 1959 1999 IJ Phú Quý Phú Nhuận
191 Paul M. Nguyễn Huệ 1951 1997 IJ An Lạc Chí Hoà
192 Joseph M. Nguyễn Xuân Lân 1956 1999 IJ St. Paul convent Tân Sơn Nhì
193 John B. M. Nguyễn Chánh Thi 1965 1999 IJ An Lạc Chí Hoà
194 Rocco Bettoli Nguyễn Ngọc Thạch 1965 1993 MCCJ Gò Vấp Bến Hải
195 Moises Rellon Albarina 1978 2014 MCCJ Gò Vấp Bến Hải
196 Gerardo Alvaro Oviedo Casillas 1975 2009 MCCJ Gò Vấp Bến Hải
197 John Tô Hồng Tuấn 1973 2012 MF Sao Mai Chí Hoà
198 Joseph Nguyễn Ngọc Anh 1979 2015 MI Fatima Thủ Đức
199 Paul Nguyễn Như Hiếu 1972 2014 MI Fatima Thủ Đức
200 Paul Trần Tô Hoài 1981 2017 MI Tam Hải Thủ Đức
201 Joseph Vũ Anh Hoàng 1977 2012 MI Tam Hải Thủ Đức
202 Joseph Hoàng Quốc Huy 1987 2019 MI Fatima Thủ Đức
203 Joseph Trần Văn Phát 1978 2010 MI Tam Hải Thủ Đức
204 Joseph Đỗ Đức Phú 1976 2008 MI Fatima Thủ Đức
205 Peter Phạm Bá Thắng 1985 2021 MI Tam Hải Thủ Đức
206 John B. Phương Đình Toại 1976 2005 MI Fatima Thủ Đức
206 Joseph Trần Đức Toàn 1986 2021 MI Fatima Thủ Đức
207 Vincent Vũ Quốc Toản 1984 2018 MI Tam Hải Thủ Đức
208 Dominic Đinh Trần Thanh Tú 1971 2007 MI Tam Hải Thủ Đức
209 Joseph Nguyễn Huy Hoàng 1981 2015 MSC Xóm Mới Xóm Mới
210 Vincent Phạm Ngọc Minh 1981 2018 MSC Xóm Mới Xóm Mới
211 Joseph Bùi Vũ Quang 1980 2017 MSC Thỉnh Viện Xóm Mới
212 Joseph Nguyễn Như Hải 1965 2009 MSV Gò Mây Tân Sơn Nhì
213 Peter Phan Như Ngân 1962 2006 MSV Gò Mây Tân Sơn Nhì
214 Joseph Phạm Văn Quy 1966 2010 MSV Institute of TSVN Tân Sơn Nhì
215 Matthew Phạm Trần Thanh 1967 2010 MSV Gò Mây Tân Sơn Nhì
216 Joseph Albert Nguyễn Mai Thành 1975 2010 MSV Institute of TSVN Tân Sơn Nhì
217 Joseph Nguyễn Ngọc Thảo 1971 2016 MSV Gò Mây Tân Sơn Nhì
218 Joseph Nguyễn Đức Tiến 1972 2016 MSV Gò Mây Tân Sơn Nhì
219 Dominic Phạm Văn Hiền 1938 1966 OC  Phước Sơn Monastery Thủ Đức
220 M. Simon Hòa Trần Hiếu 1945 1975 OC  Phước Sơn Monastery Thủ Đức
221 M. Pius X Nguyễn Văn Hòa 1977 2019 OC  Phước Sơn Monastery Sài Gòn-Chợ Quán
222 Benedict Nguyễn Văn Nghĩa 1957 1977 OC  Phước Sơn Monastery Thủ Đức
223 MJ Vianney Đỗ Thống Nhất 1970 2005 OC  Phước Sơn Monastery Sài Gòn-Chợ Quán
224 Paul Khoan Phạm Văn Phú 1975 2012 OC  Phước Sơn Monastery Sài Gòn-Chợ Quán
225 Ignatius Hoàng Quốc Toản 1978 2012 OC  Phước Sơn Monastery Thủ Đức
226 Francis Xavier Nguyễn Xuân Chính 1967 2011 O.Carm St Joseph Thủ Thiêm
227 Peter Nguyễn Quốc Hoàng 1970 2009 O.Carm St Joseph Thủ Thiêm
228 Joseph Trần Thăng Hưng 1975 2007 O.Carm  St Therese Thủ Đức
229 Francis X.  Nguyễn Văn Khoa 1975 2017 O.Carm Cát Minh Thủ Đức
230 Raphael Trần Quốc Nhật 1976 2017 O.Carm  St Joseph Thủ Thiêm
231 Vincent Nguyễn Đức Phương 1982 2015 O.Carm St Joseph Thủ Đức
232 Joseph Trần Thanh Trung 1974 2008 O.Carm Cát Minh Thủ Đức
233 Stephen Lê Thành Tựu 1974 2007 O.Carm  St Therese Thủ Đức
234 Joseph Nguyễn Bình 1969 2011 OCD Cao Thái Thủ Thiêm
235 John Bosco Nguyễn Từ Chương 1983 2011 OCD Cao Thái Thủ Thiêm
236 Joseph Lê Văn Đông 1985 2018 OCD Cao Thái Thủ Thiêm
237 Vincent Phạm Công Huấn 1971 2015 OCD Cao Thái Thủ Thiêm
238 Joseph Dương Đức Nghĩa 1985 2019 OCD Cao Thái Thủ Thiêm
239 Francis Xavier Nguyễn Quách Tiến 1978 2011 OCD Cao Thái Thủ Thiêm
240 Stanislaus Phạm Xuân Lộc 1953 1991 OCist  Châu Sơn Monastery Sài Gòn-Chợ Quán
241 Emmanuel Triệu Trần Xuân Phú 1968 2009 OCist  Châu Sơn Monastery Sài Gòn-Chợ Quán
242 John Vianney Nguyễn Tri Phương 1955 1991 OCist  Châu Sơn Monastery Sài Gòn-Chợ Quán
243 James Huỳnh Liên Ban 1943 1971 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
244 John Hoàng Gia Bình 1945 1977 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
245 Joseph Phạm Văn Bình 1957 1996 OFM St. Francis CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
246 Joseph Trần Văn Bổng 1982 2019 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
247 John B. Nguyễn Xuân Dinh 1967 2009 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
248 Joseph Nguyễn Tiến Dũng 1959 1999 OFM St. Francis CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
249 Peter  Nguyễn Văn Dũng 1984 2018 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
250 Joseph Lê Thanh Để 1973 2010 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
251 John B. Nguyễn Văn Đình 1939 1967 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
252 Dominic Phạm Văn Đổng 1965 2006 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
253 Alexis Trần Đức Hải 1948 1975 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
254 Augustine Nguyễn Hoàng 1969 2007 OFM St. Anthony parish CÔL Sài Gòn-Chợ Quán
255 Joseph Nguyễn Văn Huân 1955 1992 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
256 Paul Nguyễn Quốc Huy 1976 2012 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
257 Joseph Ngô Ngọc Khanh 1969 2006 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
258 Joseph Trần Hữu Khôi 1973 2006 OFM Thánh Tâm Parish Thủ Thiêm
259 Ignatius Nguyễn Duy Lam 1957 1997 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
260 Alphonsus Nguyễn Công Minh 1951 1992 OFM  St. Francis Parish Đa Kao Sài Gòn-Chợ Quán
261 Irenaeus Nguyễn Thanh Minh 1945 1971 OFM  St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
262 Clement Trần Thế Minh 1928 1957 OFM St. Francis Cầu Ông Lãnh Sài Gòn-Chợ Quán
263 Joseph Vũ Liên Minh 1967 2005 OFM  St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
264 Peter Trần Ngọc Niên 1978 2015 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
265 Ignatius Ngô Đình Phán 1935 1971 OFM  St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
266 John of God Nguyễn Phước 1953 1990 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
267 Andrews Trần Hữu Phương 1936 1964 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
268 Joseph Nguyễn Hồng Quang 1983 2020 OFM  St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
269 Paul Hoàng Thanh Quân 1979 2013 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
270 Peter Khoa Ngô Công Tâm 1948 1990 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
271 Joseph Nguyễn Xuân Thảo 1947 1975 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
272 Gentil Trần Anh Thi 1926 1958 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
273 Peter Dương Văn Thiên 1981 2017 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
274 Joseph Lưu Văn Thưởng 1964 2003 OFM St. Francis Cầu Ông Lãnh Sài Gòn-Chợ Quán
275 Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh 1936 1966 OFM Provincial convent Sài Gòn-Chợ Quán
276 Joseph  Trương Văn Tính 1976 2009 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
277 Joseph Nguyễn Anh Tuấn 1983 2020 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
278 Paul Nguyễn Đình Vịnh 1952 1992 OFM St. Francis Thủ Đức Thủ Thiêm
279 Anthony Lê Sỹ Dương 1976 2016 OFM Tam Hà convent Thủ Đức
280 Peter Hoàng Thành Đông 1985 2018 OFM Tam Hà convent Thủ Đức
281 Joseph Phạm Văn Nhương 1983 2020 OFM Tam Hà convent Thủ Đức
282 John B. Ngô An Tâm 1969 2011 OFM Tam Hà Cconvent Thủ Đức
283 Aloysius Đào Xuân Hà 1981 2018 OMI Chí Hoà Chí Hoà
284 Emmanuel Trần Quang Khương 1960 1994 OMI Chí Hoà Chí Hoà
285 Roland Dương Hữu Nhân 1943 1972 OMI Chí Hoà Chí Hoà
286 Anthony Trần Anh Tuấn 1981 2012 OMI Chí Hòa Chí Hòa
287 Paul Đổng Đức An 1971 2003 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
288 Peter Nguyễn Bá Ân 1952 1993 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
289 Joseph Vũ Hải Bằng 1973 2017 OP Mai Khôi convent Tân Định
290 Joseph Lưu Ngọc Báu 1958 1999 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
291 Francis Xavier Hồ Đức Bình 1979 2012 OP Mân Côi convent Gò Vấp
292 Peter Huỳnh Thúc Quán Cầu 1976 2011 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
293 Joseph Nguyễn Đình Chiến 1976 2010 OP Mân Côi convent Gò Vấp
294 Vincent Mart. Phạm Đình Chiến 1972 2001 OP Mân Côi convent Gò Vấp
295 Joseph Đinh Trọng Chính 1974 2009 OP St. Joseph convent Tân Định
296 Joseph Lưu Công Chính 1951 1979 OP St. Albert convent Phú Nhuận
297 Joseph Hoàng Huy Cường 1972 2007 OP Mai Khôi parish Tân Định
298 Joseph Ngô Mạnh Cường 1972 2011 OP St. Albert convent Phú Nhuận
299 Dominic Nguyễn Hữu Cường 1972 2004 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
300 Joseph Võ Viết Cường 1978 2013 OP Mân Côi convent Gò Vấp
301 Joseph Nguyễn Văn Dũng 1979 2015 OP St. Joseph convent Tân Định
302 Peter Mai Vũ Quốc Duy 1981 2018 OP  St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
303 Joseph Phạm Văn Duy 1974 2009 OP Mân Côi parish Gò Vấp
304 Joseph Tôn Khánh Duy 1976 2008 OP St. Albert convent Phú Nhuận
305 John B. Võ Khắc Duy 1978 2012 OP Mân Côi convent Gò Vấp
306 Vincent Nguyễn Trọng Đại 1978 2017 OP Mai Khôi parish Tân Định
307 Joseph Nguyễn Văn Đại 1984 2020 OP Mân Côi convent Gò Vấp
308 Joseph Trần Hưng Đạo 1976 2013 OP St. Albert convent Phú Nhuận
309 Peter  Nguyễn Duy Đạt 1987 2021 OP St. Joseph convent Tân Định
310 Joseph Mai Văn Điệp 1979 2013 OP St. Joseph convent Tân Định
311 Joseph Ngô Sĩ Đình 1955 1993 OP Mân Côi convent Gò Vấp
312 Joseph Trần Văn Đông 1977 2017 OP Provincial convent Gò Vấp
313 Louis Nguyễn Văn Hạnh 1949 1975 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
314 Joseph Đinh Tuấn Hậu 1960 2003 OP Mân Côi convent Gò Vấp
315 Joseph Nguyễn Văn Hiển 1976 2008 OP Mai Khôi convent Tân Định
316 John B. Trần Quang Hiển 1964 2001 OP Mai Khôi convent Tân Định
317 Martin Vũ Thái Hiệp 1982 2017 OP St.Joseph convent Tân Định
318 Francis X. Đào Trung Hiệu 1956 1997 OP St. Albert convent Phú Nhuận
319 Joseph Nguyễn Đức Hoà 1938 1968 OP St. Albert convent Phú Nhuận
320 Joseph Đỗ Huy Hoàng 1981 2017 OP Mai Khôi convent Tân Định
321 Peter Lâm Phước Hùng 1967 2002 OP St. Albert convent Phú Nhuận
322 Lawrence Bùi Công Huy 1956 1994 OP Mai Khôi convent Tân Định
323 Vincent Phạm Xuân Hưng 1964 1998 OP St.Joseph convent Tân Định
324 John B. Lê Hoàng Huynh 1980 2018 OP St. Albert convent Phú Nhuận
325 Joseph Đỗ Tuấn Linh 1973 2009 OP St. Albert convent Phú Nhuận
326 Anthony Trần Thanh Long 1954 1990 OP Mai Khôi convent Tân Định
327 Dominic Dương Hoàng Lộc 1972 2004 OP Mân Côi parish Gò Vấp
329 Matthew Vũ Văn Lượng 1974 2008 OP Mân Côi convent Gò Vấp
330 John B. Phạm Văn Mão 1952 1990 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
331 John Nguyễn Thiên Minh 1972 2009 OP St. Albert convent Phú Nhuận
332 Vincent Nguyễn Duy Nam 1973 2006 OP Minh Đức parish Thủ Thiêm
333 Joseph Nguyễn Hữu Nghị 1973 2015 OP Mai Khôi convent Tân Định
334 James Đỗ Huy Nghĩa 1974 2006 OP Mân Côi convent Gò Vấp
335 Francis X. Nguyễn Minh Nhật 1978 2010 OP Mai Khôi convent Tân Định
336 Francis X. Nguyễn Văn Nhứt 1951 1999 OP St. Albert convent Phú Nhuận
337 Joachim Đặng Quốc Phong 1970 2010 OP Mai Khôi convent Tân Định
338 Joseph Nguyễn Văn Phú 1976 2011 OP Hoà Bình parish Gò Vấp
339 Peter Trịnh Minh Phú 1988 2021 OP Mân Côi convent Gò Vấp
340 Bernard Huỳnh Hữu Phúc 1976 2016 OP  St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
341 James Phạm Văn Phượng 1949 1975 OP Mân Côi convent Gò Vấp
342 Peter Trần Hưng Vinh Quang 1979 2011 OP Mân Côi convent Gò Vấp
343 Andrew Đỗ Xuân Quế 1930 1961 OP Mai Khôi convent Tân Định
344 Charles Vũ Anh Quốc 1971 2002 OP Mai Khôi convent Tân Định
345 Paul Nguyễn Văn Quý 1969 2008 OP Mân Côi convent Gò Vấp
346 Joseph Nguyễn Minh Sơn 1973 2009 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
347 Joseph Lâm Văn Sỹ 1961 2000 OP Mân Côi convent Gò Vấp
348 Paul Nguyễn Quốc Tài 1987 2021 OP St. Joseph convent Tân Định
349 Thomas A. Nguyễn Trường Tam 1974 2003 OP St. Joseph convent Tân Định
350 Jerome Bùi Thiện Thảo 1971 2005 OP Mai Khôi convent Tân Định
351 Joseph Đỗ Trung Thành 1972 2003 OP Mân Côi convent Gò Vấp
352 Joseph Phan Tấn Thành 1946 1972 OP Mân Côi convent Gò Vấp
353 Paul Nguyễn Cao Thắng 1982 2017 OP St. Albert convent Thủ Đức
354 Joseph Nguyễn Hữu Thập 1974 2007 OP St. Joseph convent Tân Định
355 Charles Nguyễn Đình Thiện 1987 2021 OP St. Albert convent Thủ Đức
356 Dominic Lê Đức Thiện 1981 2016 OP  St. Albert convent Thủ Đức
357 Vincent Nguyễn Phước Thiện 1974 2008 OP St. Albert convent Thủ Đức
358 Joseph Phạm Hưng Thịnh 1951 1993 OP St. Dominic parish Tân Định
359 Joseph Lê Minh Thông 1962 2002 OP Mân Côi convent Gò Vấp
360 Dominic Nguyễn Tuấn Thời 1976 2010 OP Mai Khôi convent Tân Định
361 Dominic Trần Bình Tiên 1975 2009 OP St. Joseph convent Tân Định
362 Peter Nguyễn Thành Tín 1974 2008 OP Mai Khôi convent Tân Định
363 Vincent Nguyễn Thành Tín 1976 2012 OP St. Dominic parish Phú Nhuận
364 Joseph  Đặng Văn Tình 1962 2000 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
365 Dominic Tạ Văn Tịnh 1979 2014 OP Mân Côi convent Gò Vấp
366 Joseph Vũ An Tôn 1982 2021 OP St. Joseph convent Tân Định
367 Joseph Đinh Châu Trân 1932 1963 OP Mai Khôi convent Tân Định
368 Anphonsus Vũ Đức Trung 1961 2001 OP St. Albert convent Phú Nhuận
369 Peter Nguyễn Thế Truyền 1970 2005 OP Mân Côi convent Gò Vấp
370 John B. Nguyễn Đăng Trực 1947 1973 OP Mân Côi convent Gò Vấp
371 Paul Nguyễn Minh Tuấn 1971 2008 OP St. Vincent Liêm convent Thủ Đức
372 Joseph Phạm Quốc Văn 1974 2006 OP Mai Khôi convent Tân Định
373 Joseph Nguyễn Trọng Viễn 1955 1994 OP Mân Côi convent Gò Vấp
374 Joseph Mary Nguyễn Anh Vũ 1983 2019 OP St. Joseph convent Tân Định
375 Paul Cao Chu Vũ 1976 2010 OP Mân Côi convent Gò Vấp
376 Joseph Đinh Văn Vũ 1949 1993 OP Mai Khôi convent Tân Định
377 Joseph M. Nguyễn Văn Hải 1977 2020 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
378 John B. Trần Đình Hạnh 1969 2015 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
379 Thomas A. Phùng Bá Luận 1970 2009 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
380 Benoit Trần Văn Phúc 1961 2001 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
381 Paul Nguyễn Hữu Phước 1968 2012 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
382 Joachim Lê Văn Tấn 1962 2002 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
383 Peter Joseph Dương Đình Thế 1970 2017 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
384 Bede Ngô Minh Thuý 1932 1965 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
385 Peter M. Vũ Minh Vượng 1969 2009 OSB St. Benedict monastery Thủ Đức
386 Matthew Trương Thành Biên 1949 2003 PFJ Khánh Hội Xóm Chiếu
387 Joseph Phan Hoàng Nguyên 1980 2017 RCJ St. Michael Chí Hòa
388 Vincent Nguyễn Văn Bạt 1980 2018 SCJ Dehon I Thủ Đức
389 Vincent Nguyễn Cao Dũng 1955 1986 SCJ Dehon I Thủ Đức
390 Francis Xavier Nguyễn Văn Định 1987 2022 SCJ Dehon I Thủ Đức
391 Vincent Nguyễn Văn Định 1976 2015 SCJ Dehon I Thủ Đức
392 Dominic Nguyễn Văn Lộc 1978 2012 SCJ Dehon I Thủ Đức
393 Dominic Nguyễn Văn Lương 1977 2017 SCJ Dehon I Thủ Đức
394 John B. Trần Quốc Phong 1977 2011 SCJ Dehon I Thủ Đức
395 John Nguyễn Thái Sơn 1983 2020 SCJ Dehon I Thủ Đức
396 Francis X. Trần Anh Vũ 1974 2014 SCJ Dehon I Thủ Đức
397 Aloysius Tri Mardani 1980 2011 SCJ Dehon II Thủ Đức
398 Joseph Nguyễn Quang Vinh 1978 2013 SchP Fatima Thủ Đức
399 Vincent Đỗ Công Từ 1986 2019 SchP Fatima Thủ Đức
400 Sucilo Randy Estorba 1976 2011 SchP Fatima Thủ Đức
401 Joseph Nguyễn Văn Am 1955 1994 SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
402 Joseph Lê Ngọc Anh 1956 1995 SDB Tam Hải Thủ Đức
403 Joseph Vũ Duy Bảo 1977 2010 SDB  Ba Thôn Hóc Môn
404 Martin Trần Thất Bảo 1982 2018 SDB  Bến Cát Gò Vấp
405 Dominic Đỗ Văn Bình 1947 1993 SDB Cầu Bông Hóc Môn
406 Joseph Phạm Thanh Bình 1967 2001 SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
407 Peter Phạm Văn Bộ 1956 2001 SDB  Ba Thôn Hóc Môn
408 Paul Nguyễn Văn Doanh 1969 2005 SDB  Hóc Môn  Hóc Môn
409 Joseph Bùi Anh Dũng 1985 2019 SDB Bến Cát Gò Vấp
410 Joseph Đỗ Đức Dũng 1961 2000 SDB Provincial convent Thủ Đức
411 Joseph Nguyễn Trí Dũng 1980 2014 SDB  Provincial convent Thủ Đức
412 John Bosco Vũ Tiến Dũng 1947 2019 SDB  Tam Hải Parish Thủ Đức
413 Joseph Đoàn Hải Đăng 1971 2005 SDB Cầu Bông Hóc Môn
414 Vincent F. Vũ Ngọc Đồng 1949 1998 SDB Bến Cát  Gò Vấp
415 Vinh Sơn Hoàng Phi Hải 1976 2013 SDB  Ba Thôn Hóc Môn
416 Joseph Nguyễn Đức Hạnh 1979 2012 SDB Hóc Môn Hóc Môn
417 Fabian Lê Văn Hào 1939 1972 SDB Bến Cát Gò Vấp
418 Joseph  Hoàng Văn Hinh 1948 1976 SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
419 Peter Phạm Huy Hoàng 1966 2005 SDB Bến Cát parish Gò Vấp
420 Nicolas Kiều Long Hồ 1980 2014 SDB Provincial convent Thủ Đức
421 Joseph Vũ Đức Huân 1983 2018 SDB Cầu Bông Hóc Môn
422 Vincent Nguyễn Văn Hùng 1963 2000 SDB Bình Chánh parish Tân Sơn Nhì
423 Peter Phạm Quốc Hùng 1972 2005 SDB Tam Hải Parish Thủ Đức
424 Martin Dương Quốc Huy 1982 2017 SDB Bến Cát Gò Vấp
425 Martin Phạm Đức Huy 1985 2019 SDB Bến Cát Gò Vấp
426 Joseph Trần Hòa Hưng 1958 1995 SDB Xuân Hiệp Thủ Đức
427 John Nguyễn Văn Kích 1948 1994 SDB Hóc Môn Hóc Môn
428 Joseph Nguyễn Kim Khánh 1971 2007 SDB Provincial convent Thủ Đức
429 Andrew Tô Quang Khánh 1964 2003 SDB Bình Chánh parish Tân Sơn Nhì
430 Savio Nguyễn Huy Khiêm 1984 2018 SDB Cầu Bông Hóc Môn
431 Joseph Phạm Minh Ký 1948 1994 SDB Ba Thôn Hóc Môn
432 Peter Chu Quang Minh 1976 2013 SDB Bến Cát Gò Vấp
433 Peter Nguyễn Việt Quang Minh 1982 2015 SDB Provincial convent Thủ Đức
434 Joseph Phạm Văn Nam 1949 1992 SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
435 Peter Nguyễn Doãn Ngân 1965 2000 SDB Ba Thôn Hóc Môn
436 Francis Xavier Trần Công Phán 1981 2014 SDB Bến Cát Gò Vấp
437 Barnabas Lê An Phong 1970 2006 SDB Provincial convent Thủ Đức
438 Thomas Vũ Thanh Phong 1980 2015 SDB Bến Cát Gò Vấp
439 Paul Hồ Trọng Phu 1973 2008 SDB Hóc Môn Hóc Môn
440 Joseph Đỗ Hồng Phúc 1976 2013 SDB Provincial convent Thủ Đức
441 Augustine Trần Đỗ Phúc 1985 2021 SDB Provincial convent Thủ Đức
442 Vincent Phạm Hoàng Minh Sơn 1987 2021 SDB Ba Thôn Hóc Môn
443 Joseph Nguyễn Đức Tâm 1971 2005 SDB Bến Cát Gò Vấp
444 Joseph Nguyễn Trường Thạch 1980 2014 SDB Xuân Hiệp parish Thủ Đức
445 Joseph Nguyễn Văn Thái 1949 1994 SDB Bến Cát Gò Vấp
446 John B. Hoàng Minh Thành 1982 2017 SDB Ba Thôn Hóc Môn
447 Joseph Phạm Văn Thể 1985 2018 SDB Xuân Hiệp Thủ Đức
448 John B. Nguyễn Văn Thêm 1947 1975 SDB Hóc Môn Hóc Môn
449 Vincent Nguyễn Ngọc Thiện 1981 2014 SDB Bình Chánh parish Tân Sơn Nhì
450 Joseph Trần Trường Thọ 1974 2007 SDB St. Joseph parish Xóm Chiếu
451 Joseph Nguyễn Quốc Thuyến 1960 2006 SDB Bến Cát Gò Vấp
452 John Đỗ Cao Tiến 1978 2013 SDB Provincial convent Thủ Đức
453 John B. Đỗ Văn Tiến 1985 2019 SDB Cần Giờ Xóm Chiếu
454 Thomas Vũ Duy Tòng      1972 2005 SDB Tân Thịnh parish Hóc Môn
455 John Chrysostom Phạm Ngọc Trường 1972 2008 SDB Hóc Môn Hóc Môn
456 Peter Trần Anh Tú 1977 2010 SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
457 Peter Vũ Anh Tuấn 1978 2012 SDB Provincial convent Thủ Đức
458 Joachim Nguyễn Thanh Tùng 1977 2012 SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
459 Dominic Phạm Xuân Uyển 1943 1971 SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
460 Peter Dương Hải Vân 1986 2020 SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
461 Joseph Nguyễn Ngọc Vinh 1974 2007 SDB Xuân Hiệp  Thủ Đức
462 Joseph Nguyễn Xuân Việt Bắc 1969 2015 SFN Khiết Tâm Thủ Đức
463 Peter Rmah Bleng 1975 2015 SFN Khiết Tâm Thủ Đức
464 John B. Hoàng Văn Minh 1931 1999 SFN Khiết Tâm Thủ Đức
465 Hilary Hoàng Đình Thiều 1940 2005 SFN Khiết Tâm Thủ Đức
466 Peter Nguyễn Xuân Anh 1981 2015 SJ Thiên Thần convent Thủ Thiêm
467 Joseph Lê Quang Chủng 1955 1995 SJ Hiển Linh parish Thủ Đức
468 Anthony Nguyễn Hoàng Dũng 1977 2015 SJ Đắc Lộ convent Tân Định
469 Joseph Nguyễn Hải Đăng 1979 2017 SJ Provincial convent Thủ Đức
470 Thomas Aquinas Tạ Trung Hải 1975 2013 SJ Thiên Thần convent Thủ Thiêm
471 Dominic Nguyễn Đức Hạnh 1963 2004 SJ Đắc Lộ convent Tân Định
472 Joseph Chu Thái Hiệp 1977 2013 SJ Retirement home Thủ Đức
473 Augustine Nguyễn Thái Hiệp 1979 2017 SJ Institute Thủ Đức
474 Anthony Phạm Bá Học 1984 2016 SJ Institute Thủ Đức
475 Joseph Nguyễn Ngọc Khang 1985 2019 SJ Thiên Thần convent Thủ Thiêm
476 Dominic Nguyễn Quốc Kính 1978 2016 SJ Thiên Thần convent Thủ Thiêm
477 Peter Phạm Hữu Lai 1938 1991 SJ Retirement home Thủ Đức
478 Vincent Phạm Văn Mầm 1955 1997 SJ Provincial convent Thủ Đức
479 Joseph Bùi Quang Minh 1976 2014 SJ Hiển Linh convent Thủ Đức
480 Michael Nguyễn Thế Minh 1938 1966 SJ Retired Thủ Đức
481 Peter Lê Hoàng Nam     SJ Novitiate Thủ Đức
482 Joseph Trần Sĩ Nghị 1946 2007 SJ Retirement home Thủ Đức
483 Vincent Đinh Trung Nghĩa 1946 1991 SJ Đắc Lộ convent Tân Định
484 Joseph Phạm Tuấn Nghĩa 1973 2006 SJ Institute Thủ Đức
485 Anthony Nguyễn Thành Nguyên 1974 2013 SJ Hiển Linh parish Thủ Đức
486 Peter Trần Văn Nhân 1956 1999 SJ Retirement home Thủ Đức
487 Peter Trương Văn Phúc 1970 2004 SJ Provincial convent Thủ Đức
488 Joseph Hoàng Văn Quảng 1956 1995 SJ Đắc Lộ convent Tân Định
489 Joseph Hoàng Sĩ Quý 1926 1965 SJ Retirement home Thủ Đức
490 Anthony Nguyễn Cao Siêu 1952 2004 SJ Institute Thủ Đức
491 Paul Nguyễn Thái Sơn 1975 2015 SJ Provincial convent Thủ Đức
492 Joseph Mary Trương Hoàng Sơn 1983 2019 SJ Thiên Thần Thủ Thiêm
493 Joseph Trịnh Duy Suýt 1974 2011 SJ Institute Thủ Đức
494 Michael Trương Thanh Tâm 1967 2002 SJ Institute Thủ Đức
495 Joseph Ngô Viết Tấn 1973 2012 SJ Thiên Thần parish Thủ Thiêm
496 Dominic Phạm Minh Thắng 1972 2008 SJ Novitiate Thủ Đức
497 Joseph Vũ Uyên Thi 1978 2014 SJ Hiển Linh convent Thủ Đức
498 Martin Vũ Thi Thơ 1983 2019 SJ Institute Thủ Đức
499 Francis Nguyễn Hai Tính 1972 2007 SJ Hiển Linh convent Thủ Đức
500 Barnabas Vũ Minh Trí 1970 2012 SJ    Institute Thủ Đức
501 Anton Nguyễn Ngọc Triêm 1980 2018 SJ Thiên Thần Thủ Thiêm
502 Thomas Vũ Quang Trung 1955 1994 SJ Đắc Lộ convent Tân Định
503 Andrew Phạm Văn Tú 1962 2006 SJ Provincial convent Thủ Đức
504 Peter Phạm Công Tùng 1984 2018 SJ Novitiate Thủ Đức
505 Michael Trương Thanh Tùng 1963 2000 SJ Hiển Linh convent Thủ Đức
506 Anthony Ngô Văn Vững 1939 1968 SJ Retirement home Thủ Đức
507 Peter Nguyễn Văn Giáo 1966 2007 SOLT Khiết Tâm parish Chí Hoà
508 Francis Lê Ngọc Quán 1949 2012 SOLT Tân Lập Thủ Thiêm
509 Joseph Nguyễn Văn Doanh 1971 2015 sP St. Joseph Xóm Mới
510 John the Baptist Trịnh Văn Hoan 1982 2016 sP St. Joseph Xóm Mới
511 Peter Phùng Ngọc Khấn 1978 2014 sP St. Joseph Xóm Mới
512 Joseph Trần Văn Phấn 1985 2019 sP St. Joseph Xóm Mới
513 Louis Cao Đức Thuận 1924 1955 SSP   Chí Hoà
514 Joseph Trần Văn Quỳnh 1963 2012 SSP   Chí Hoà
515 Joseph Nguyễn Quang Văn 1962 1996 SSP   Chí Hoà
516 Peter Mai Quốc Anh 1982 2016 SSS Provincial convent Thủ Đức
517 Joseph Vũ Hoàng Anh 1970 2008 SSS Khiết Tâm Thủ Đức
518 Joseph Phạm Đình Ái 1966 2001 SSS Mông Triệu convent Gia Định
519 Peter  Nguyễn Trung Chánh 1978 2015 SSS  Provincial convent Thủ Đức
520 Dominic Đinh Công Chức 1978 2016 SSS Khiết Tâm Thủ Đức
521 Peter Trịnh Như Cung 1958 2001 SSS Provincial convent Thủ Đức
522 Dominic  Trần Dũng 1957 2001 SSS Khiết Tâm Thủ Đức
523 Francis Xavier Phan Đức 1984 2019 SSS Long Thạnh Mỹ Thủ Thiêm
524 Joseph Trần Minh Hiếu 1956 1993 SSS Mông Triệu convent Gia Định
525 Paul Vũ Chí Hỷ 1954 1989 SSS Mông Triệu convent Gia Định
526 Joseph Nguyễn Công Kỳ 1967 2002 SSS Long Đại parish Thủ Thiêm
527 Joseph Vũ Trọng Nghĩa 1982 2018 SSS Khiết Tâm parish Thủ Đức
528 Joseph Nguyễn Hoàng Phong 1973 2019 SSS Provincial convent Thủ Đức
529 Paul M. Nguyễn Thanh Quang 1972 2009 SSS Provincial convent Thủ Đức
530 Joseph Trần Hồng Sơn 1972 2008 SSS Provincial convent Thủ Đức
531 Dominic Nguyễn Đạt Tam 1947 1990 SSS Provincial convent Thủ Đức
532 Anthony Ngô Văn Thái 1972 2008 SSS Provincial convent Thủ Đức
533 Joseph Nguyễn Đức Thắng 1976 2013 SSS Mông Triệu convent Gia Định
534 John the Baptist Trần Đình Thắng 1974 2013 SSS Provincial convent Thủ Đức
535 Peter Nguyễn Văn Thỉnh 1952 2004 SSS  Khiết Tâm Thủ Đức
536 Dominic Mai Xuân Thưởng 1975 2011 SSS Mông Triệu convent Gia Định
537 Francis Xavier Trần Anh Tú 1981 2020 SSS  Provincial convent Thủ Đức
538 Dominic Trần Đình Tuyên 1983 2017 SSS  Provincial convent Thủ Đức
539 Joachim Nguyễn Hoàng Vũ 1975 2011 SSS Long Thạnh Mỹ parish Thủ Thiêm
540 Peter Đỗ Cao Cường 1967 2004 SVD Philosophy Institute Xóm Mới
541 Peter Nguyễn Trọng Đường 1971 2009 SVD Chí Hòa Chí Hoà
542 Anthony Nguyễn Thanh Hà 1978 2009 SVD Chí Hòa Chí Hoà
543 John the Baptist Nguyễn Văn Huân 1970 2006 SVD Philosophy Institute Xóm Mới
544 Joseph Trần Minh Kiểm 1981 2015 SVD Theology Institute Chí Hoà  
545 Peter Nguyễn Thanh Nhiệm 1971 2006 SVD Đệ Tử convent Tân Sơn Nhì  
546 Joseph Phạm Duy Thạch 1977 2014 SVD Xóm Mới  Xóm Mới
547 Anthony Nguyễn Phi Tiến 1973 2006 SVD Theology Institute Chí Hoà

 

Latest Posts

  • Empty Data

Popular Post

  • Không có dữ liệu
Top