Martin de Porres Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm

Patron's Day: 

03.11

Born: 

1971

Ordained Priest: 

2003

Parish: 

Deanery: