CURSILLO

Chair: Joseph Vũ Đức Thịnh

Director of Spirituality: Fr. Peter Nguyễn Văn Giáo SOLT