BOARD OF CONSULTORS

Board of Consultors, having weekly meeting on Friday, consists of 12 members:
- 1 general vicar: Fr. Ignatius Hồ Văn Xuân
- 4 vicars: Fr. Jean Bùi Thái Sơn, Fr. Joseph Nguyễn Đức Quang (serving priests), Fr. Thomas Vũ Quang Trung (serving the religious), Fr. Ernest Nguyễn Văn Hưởng (serving associations)
- 1 chancellor: Fr. Peter Kiều Công Tùng 
- 1 seminary rector: Fr. Joseph Bùi Công Trác
- 1 pastoral center rector: Fr. Peter Nguyễn Văn Hiền
- 4 heads of deaneries: Fr. Dominic Ngô Quang Tuyên, Fr.Joseph Nguyễn Văn Chủ, Fr. Joachim Trần Văn Hương, Fr. Peter Nguyễn Ngọc Vượng.

Tags: