Peter Lê Hoàng Chương

Patron's Day: 

29.06

Born: 

1966

Ordained Priest: 

1999

Parish: 

Deanery: