John Mary Vianney Phạm Mạnh Cương, CMC

Patron's Day: 

04.08

Born: 

1967

Ordained Priest: 

2008

Parish: 

Deanery: