John Bosco Phạm Văn Phương, CMC

Patron's Day: 

31.01

Born: 

1966

Ordained Priest: 

2010

Parish: 

Deanery: