Vincent Nguyễn Văn Định

Patron's Day: 

05.04

Born: 

1938

Ordained Priest: 

1966