Francis Xavier Lê Văn Nhạc

Patron's Day: 

03.12

Born: 

1943

Ordained Priest: 

1974