Joseph Phạm Văn Nhân

Patron's Day: 

19.03

Born: 

1943

Ordained Priest: 

1970