Thomas Đặng Toàn Trí

Patron's Day: 

03.07

Born: 

1940

Ordained Priest: 

1969