Joachim Nguyễn Thành Tựu

Patron's Day: 

26.07

Born: 

1972

Ordained Priest: 

2010

Parish: 

Deanery: