John Chrysostom Tri Công Vị

Patron's Day: 

13.09

Born: 

1939

Ordained Priest: 

1968