Joseph Lương Đức Nguyện CRM

Patron's Day: 

19-3

Parish: 

Deanery: